ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

پشتيباني

درباره سايت

تکنو سیستم | آموزش کامپیوتر به صورت کاملا حرفه ای

آموزش کامل و حرفه ای کامپیوتر
مبتدی تا پیشرفته

آخرين نظرات

بايگاني

خلاصه آمار

سخن روز

افکار خلاق به منزله پله نردبان يک شغل است با تفکر خلاق مي توانيم به صعود پردازيم هرچه پله نردبان بيشتر باشد، صعودمان هم بيشتر خواهد بود.

لغات کامپیوترِی

یک مطلب جدید :لغات کامپیوتری برای دیدن به ادامه مطلب بروید.

واژه

معادل فارسی

abort

ساقط کردن

absolute

مطلق

absorption

جذب

Abstract

مجرد

acceleration

شتاب‌دهی

Accelerator

شتاب‌ده

Accept

پذیرفتن

access

دستیابی

access method

روشِ دست‌یابی

accessibility

دست‌یابی‌پذیری

Accessory

جانبی

Account

حساب

accounting

حساب‌داری

accumulated

انباشته

accuracy

دقت

acronym

سرنام

action

کنش

activation

فعال‌سازی

Active

فعال

activity

فعالیت

Actor

کنشگر

actual

واقعی

Actuator

کارانداز

add

جمع کردن

Address

نشانی

address book

کتاب نشانی

addressing

نشانی‌دهی

Adjust

میزان کردن

adjustment

تنظیم

Administration

سرپرستی

administrator

سرپرست

Aggregate

انبوهه

aggregation

انبوهش

Alarm

هشدار

algorithm

الگوریتم

alias

نام‌گردان

Align

هم ترازکردن

alignment

تراز کردن

allocation

تخصیص

alpha channel

مجرای آلفا

alphabet

الفبا

alphanumeric

الفبا-عددی

ALT

(کلید) دگرساز

alteration

تغییر

ambiguous

مبهم

Analog

قیاسی

analogy

قیاس

Analysis

تحلیل

analyzer

تحلیل‌کننده

ancestor

نیا

AND

و

animation

پویا نمایی

Anonymous

بی‌نام

answer

پاسخ

Answer mode

حالت پاسخ

anti-aliasing

حذفِ لبه‌ی ناصاف

appearance

ظاهر

Append

پیوستن

Applet

برنامک

Application

کاربرد

Application Launcher

راه انداز کاربرد

applied

کاربردی

approximation

تقریب

Arc

کمان

architecture

معماری

archive

بایگانی

area

ناحیه

Argument

نشانوند

Array

آرایه

Arrow key

کلید جهت

Ascending order

ترتیبِ صعودی

Ascii

اسکی

aspect ratio

ضریبِ نسبت

assertion

ادعا

assignment

انتساب

association

انجمن

assumption

فرض

asterisk

ستاره (*)

Asynchronous

ناهمگام

Attachment

پیوست

attack

حمله

attacker

مهاجم

Attribute

خصیصه

Audio

صوتی

Authentication

احراز هویت

Authorization

اجازه

Autofill

خودکار پر کردن

automation

خودکارسازی

auxiliary

کمکی

Availability

دسترس‌پذیری

axis

محور

Background

زمینه

backing

پشتیبانی

backing store

حافظه‌ی پشتیبان

backslash

ممیزِ وارونه

Backspace

(کلید) پس‌بر

Backup

پشتیبان

backward

پس‌ سو

bad block

بلوک خراب

Balance

توازن

band

باند

bandwidth

پهنای باند

bar

میله

bar code

کد میله‌ای

bare

برهنه

base

پایه

baseline

خط کرسی

basic

پایه‌ای

batch

دسته

battery

باتری

beat

تپش

Benchmark

محک

Betatest

آزمون ب

bidirectional

دوسویه

bin

لاوک

Binary

دوگانی

Binding

مقیدسازی

Binomial distribution

توزیع دو جمله ای

bipolar

دوقطبی

Bit

بیت

bit rate

میزانِ ارسالِ بیت

Bitmap

نگاشت بیت

Blank

فاصله

Blinking

چشمک‌زنی

Blinking cursor

مکان نمای چشمک‌زن

block

بلوک

block buffer

بلوک میان‌گیر

blocking

باز داشت

Blog

وب نوشت

Blur image

تصویر محو

Board

تخته (مدار)

body

بدنه

Bold

توپر

boldface

حروفِ سیاه

bookmark

چوب- الف

Boolean

بولی

booster

توان افزا

boot

راه اندازی

bottom

پایین

Bounce

واگشت

bound

کران

boundary

کرانه

brace

آکولاد

bracket

کروشه

branch

شاخه

branch point

نقطه‌ی انشعاب

break

شکستن

breakpoint

نقطه‌ی انفصال

broadband

پهن-باند

browse

مرور

Browser

مرورگر

bubble

حباب

Buffer

میان‌گیر

bug

اشکال

Build

ساختن

Built-in

توکار

bulk

انبوه

Bullet

گلوله

Bulletin Board

تابلوی اعلانات

Bus

گذرگاه

Busy

اشغال

Button

دگمه

Byte

بایت

cabinet

قفسه

cable

کابل

Cache

نهان گاه

calculation

محاسبه

Calculator

ماشین‌حساب

Calendar

تقویم

calibration

درجه‌بندی

Call

فراخوانی

callback

فراخوانی برگشتی

Cancel

لغو

canonical

متعارف

canvas

صفحه مجازی

capacitor

خازن

CapsLock

(کلید) قفل تبدیل

Caption

عنوان

Capture

گیر اندازی

card

کارت

cardinality

اندازه

carriage

نورد

carrier

حامل

carry

رقمِ نَقلی

cartridge

کارتریج

cascade

آبشاری

case

حالت

Case Sensitive

حساس به حالت

cassette

نوار

catalog

فهرست

CD

دیسک فشرده

cdrom

دیسک فشرده

Cell

سلول

Cellular

سلولی

Center

مرکز

chain

زنجیر

Channel

مجرا

char cell

سلول نویسه‌ای

character

نویسه

Character set

نویسه‌گان

Chat

گپ

check

بررسی

Check bit

بیت بررسی

check box

جعبه بررسی

Check Boxes

جعبه‌های بررسی

checkout

وارسی

checksum

مجموعِ مقابله‌ای

child

فرزند

Child frame

قابک فرزند

child process

پردازه فرزند

chunk

توده(ای)

cipher

رمز

Circuit

مدار

circular

مدور

Class

رده

Classification

رده بندی

Clear

پاک کردن

click

فشار دادن

client

کارخواه

clip

برش

Clipboard

تخته یادداشت

clock

ساعت

Close

بستن

cluster

خوشه

code

کد

code segment

قطعه کد

codec

کدک

coding

کد گذاری

Coefficient

ضریب

coil

پیچه

Collaboration

همکاری

Collate

مقابله کردن

collating

تلفیق

collect

جمع‌آوری

Collision

برخورد

colon

دونقطه (:)

Color Selector

گزیننده رنگ

column

ستون

combination

ترکیب

Combo Box

جعبه ترکیب

Command

فرمان

Command Line

خط فرمان

comment

توضیح

commercial

تجاری

commit

تصدیق

common

مشترک

Common properties

ویژگی‌های مشترک

communication

ارتباط

compact

(داده) چکیده

compare

مقایسه کردن

compatible

همساز

compilation

ترجمه

compile-time

زمانِ ترجمه

compiler

مترجم

complement

مکمل

complexity

پیچید‌گی

component

مؤلفه

composer

مؤلف

compound

مرکّب

compression

فشرده سازی

computation

محاسبه

compute

محاسبه کردن

Computer

رایانه

computing

محاسبات

Concatenate

الحاق

concurrent

همروند

Condition

شرط

conditional

شرطی

Conduit

لوله

Confidential

محرمانه

Configuration

پیکربندی

Confirm

تایید کردن

Confirmation

تایید

conjunction

عطف

Connection

اتصال

connector

بست

consecutive

متوالی

consistency

سازگاری

consistent

سازگار

console

پیشانه

constant

ثابت

Constraint

قید

constructor

سازنده

Content

محتوا

context

متن

continuation

ادامه

Continue

ادامه

continuous

پیوسته

contrast

سایه‌روشن

Control

(کلید) مهار

controller

کنترل‌کننده

Conversion

تبدیل

converter

مبدل

cookie

کوکی

cooling

خنک‌سازی

Coprocessor

همپرداز

Copy

رونوشت

Copyright

حق نشر

core

هسته

Core file

پرونده هسته

correction

اصلاح

Correlation

همبستگی

correspondence

تناظر

corrupt

خراب

count

شمارش

counter

شمارشگر

couple

جفت

cover

پوشن

CPU

واحد پردازش مرکزی

crack

شکستن

crash

فروپاشی

Create

ایجاد

criteria

معیارها

Criteria range

گستره معیارها

criterion

معیار

critical

بحرانی

Critical error

خطای بحرانی

Crop

خط برش

Cross-reference

ارجاعِ متقابل

cryptography

رمزنگاری

crystal

بلور

Cumulative

انباشتی

Current

جاری

cursor

مکانْ‌نما

Curve

منحنی

custom window

پنجره سفارشی

Customize

سفارشی کردن

Cut

برش

cycle

چرخه

cyclic

چرخه‌ای

cylinder

استوانک

Daemon

شبح

damage

آسیب

dash

خطِ تیره

Data

داده

data model

مدل داده‌ایی

data type

نوعِ داده

database

دادگان

Debug

اشکال زدایی

debugger

اشکال‌زدا

debugging

اشکال‌زدایی

decimal

ده‌دهی

deck

دسته

decode

کد گشایی کردن

decoder

کدگشا

decoding

کدگشایی

decomposition

تجزیه

Decrease

کاستن

decrypt

سر گشایی

decryption

سِر گشایی

dedicate

اختصاص دادن

dedicated

اختصاصی

dedication

اختصاص‌دهی

Default

پیش‌گزیده

definition

تعریف

delay

تأخیر

Delete

حذف

deletion

حذف

delimiter

جداساز

denied

انکار

Dependence

وابستگی

depth

عمق

Descending sort

مرتب سازی نزولی

Descriptor

توصیفگر

design

طرح

Desktop

رومیزی

Desktop Environment

محیط رومیزی

Destination

مقصد

Destroy

تخریب

destruction

تخریب

destructor

ویرانگر

Detection

آشکارسازی

development

فرابری

Device

دستگاه

diagnosis

خطایابی

Diagonal

قطری

Diagram

نمودار

dial

شماره‌گیری

dial up

شماره گیری

dialect

لهجه

dialog

محاوره

Dialog Box

جعبه محاوره

Dialout Device

دستگاه شماره‌گیر

digest

چکیده

digit

رقم

digital

رقمی

Dimension

بعد

Direction

جهت

directive

رهنمود

Directory

فهرستِ راهنما

Disable

ناتوان‌سازی

disc

دیسک

Discard

دور انداختن

Disconnect

قطعِ ارتباط

Discrete

گسسته

disk

دیسک

diskette

دیسکت

Dismiss

معاف کردن

displacement

جابه‌جایی

Display

(صفحه‌ی) نمایش

distortion

اعوجاج

Distribute

توزیع کردن

division

تقسیم

Division by zero

تقسیم برصفر

DMA

دستیابی مستقیم به حافظه

DNS

خدمت نام دامنه

Document

سند

Domain

دامنه

domain name

نام دامنه

double click

دوبار فشار دادن

down time

زمانِ بی‌کاری

Download

بار گیری

Draft

پیش‌نویس

drag

کشیدن

drawing

ترسیم

drive

گرداننده

driver

گرداننده

Drop

افت

Drop Down Box

جعبه پایین افت

Druid

کاهن

drum

طبله

dual

دوگان

dumb Terminal

پایانه‌ی ناهوشمند

dummy

ساختگی

dump

تخلیه

dumping

تخلیه

duplex

دوسویه

duration

دوام

Dynamic

پویا

E-mail

رایانامه

Echo

پژواک

edge

لبه

Edit

ویرایش

editing

ویرایش

editor

ویراستار

Eject

پس زدن

Electronic Mail

نامه الکترونیکی

element

عنصر

embedded

نهفته

emulation

تقلید

emulator

مقلد

Enable

فعال‌سازی

Encapsulated Postscript

پست اسکریپت کپسوله شده

encode

کدبندی کردن

encoder

کدبند

Encoding

کد بندی

encrypt

رمزبندی کردن

encryption

رمزبندی

Enter

(کلید) ورود

entity

هستار

entry

مدخل

enumerated

شمارشی

enumeration

شمارش

environment

محیط

environment variable

متغیر محیطی

Equation

معادله

equipment

تجهیزات

equivalence

هم‌ارزی

erase

حذف

Error

خطا

error code

کد خطا

escape

(کلید) گریز

Ethernet

اترنت

evaluation

ارزیابی

Event

رویداد

Exception

استثناء

execution

اجرا

Exit

خروج

expanded memory

حافظه‌ی بسط‌یافته

expansion

بسط

exploit

استثمار

explore

کاوش

exponent

نما

exponential

نمایی

Exponential notation

نشان گذاری نمایی

Export

صادر(ات)

expression

عبارت

Extension

پسوند

Extract

استخراج

extraction

استخراج

facility

تسهیلات

factor

عامل

factorial

فاکتوریل

fading

محو کردن

fail

خراب شدن

failsafe

خرابی ایمن

failure

خرابی

fallback

اصلاحِ حالتِ عمل

false

نادرست

family

خانواده

fan

بادبزن

fault

عیب

Favorites

پسندان

Fax

دور نگار

feasible

امکان‌پذیر

feature

ویژ‌گی

feed

خوراندن

feedback

بازخورد

fetch

واکشی

Field

حوزه

figure

شکل

File

پرونده

Filename

نام پرونده

Filesystem

سیستم پرونده

Fill

پر کردن

Filter

پالایه

financial

مالی

Find

یافتن

fingerprint

اثر انگشت

firewall

بارو

Firmware

ریزبرنامه

Fixed Font

قلم ثابت

fixed-point

ممیزِ ثابت

flag

پرچم

Float

شناور

floating-point

ممیزِ شناور

Floppy

فلاپی

flow

روند

Flow analysis

تحلیل روند

Flowchart

روندنما

focus

کانون

Folder

پوشه

Font

قلم

Footer

زیر نویس

Forecast

پیش بینی

Foreground

پیش‌زمینه

fork

محلِ انشعاب

Form

برگه

formal

رسمی

Format

قالب

formating

قالب‌دار

formatted

قالب‌بندی شده

Formula

فرمول

FORTRAN

زبانِ فورترن

forward

پیش سو

Fraction

کسر

fragment

تکه

Frame

قابک

free

آزاد

Free Software

نرم افزار آزاد

Frequency

بسامد

front

جلو

FTP

قاپ(قرارداد انتقال پرونده)

full

کامل

full duplex

تمام‌دوسویه

full pathname

مسیر کامل

Function

(کلید)کار

functional

تابعی

fuse

فیوز

fusion

همجوشی

fuzziness

نادقیقی

fuzzy

نادقیق

gage

اندازه‌گیر

gain

بهره

Gamma

گاما

gap

شکاف

Gate

دریچه

gateway

دروازه

gear

دنده

generalization

تعمیم

generation

نسل

generator

مولد

Geometry

هندسه

get

بدست آوردن

giga

گیگا

Global

سراسری

GNU

گنو

go

برو

GPL

مجوز عمومی

grab

چنگ انداختن

Gradient

گرادیان

grammar

دستورِ زبان

Graph

گراف

graphic

نگاره‌ای

Graphical user interface

واسط نگاره‌ای کاربر

Grid

توری

Group

گروه

GUI

ونک (واسط نگاره ای کاربر)

guide

راهنما

Gutter

فاصله ستون ها

hack

رخنه کردن

Hacker

رخنه‌گر

Halt

توقف

handbook

کتابِ مرجع

Handle

گرداندن

handler

گرداننده

handling

گرداندن

Handshake

دست دادن

Hangup

معوق

hard core

هسته‌ی اصلی

Hard Disk

دیسکِ سخت

Hardware

سخت‌افزار

harmonic

هماهنگ

hash

درهم

head

سر

Header

سرآیند

Headword

سر کلمه

heap

توده(ای)

heat

گرما

Hello World

سلام به دنیا

Help

کمک

Hex

مبنای شانزده

hexadecimal

شانزده‌شانزدهی

Hidden file

پرونده پنهان

Hide

مخفی کردن

hierachy

سلسه مراتب

hierarchical

سلسله‌مراتبی

hierarchy

سلسله‌مراتب

Highlight

مشخص

Histogram

سابقه‌نما

History

تاریخچه

hold

نگهداشتن

Hollerith

هالریت

Home

(کلید) آغازه

Home directory

فهرست شخصی

Home Page

آغازه

homogeneous

همگن

Homogeneous environment

محیط همگن

Host

میزبان

Host name

نام میزبان

Hot Key

کلید میانبر

Housekeeping

خانه‌داری

HTML

زنگام(زبان نشانه گذاری ابرمتن)

HTTP

قام(قرارداد انتقال ابرمتن)

Hub

ناف

Hue

رنگ

hybrid

دورگه

hypertext

فوق‌متن

hyphen

خطِ تیره

I/O subsystem

زیر سیستم ورود و خروج

Icon

شمایل

Icon List

فهرست شمایل

ID

شناسه

IDE

آی‌دی‌ای

identification

شناسایی

Identifier

شناسه

identity

هویت

Idle

بی‌کار

idle time

زمانِ بی‌کاری

ignore

چشم پوشی

Illegal

غیر مجاز

image

تصویر

Implementation

پیاده‌سازی

implicit

ضمنی

Import

وارد(ات)

impulse

ضربه

inaccessible

دست‌یابی‌ناپذیر

Inactive window

پنجره غیر فعال

inbox

دریافتی

inclusive

شامل

incompatibility

ناهمسازی

inconsistency

ناسازگاری

Increase

افزودن

increment

نمو

Incremental update

بروز رسانی نموی

Indent

تو رفتگی

indentation

تو رفتگی

independence

نابستگی

Index

نمایه

indexing

نمایه‌گذاری

Indicator

شاخص

inductor

القاگر

infinite

نامتناهی

Information

اطلاعات

Infrastructure

زیرساخت

inheritance

وراثت

initial

آغازین

initialization

مقداردهیِ اولیه

ink

مرکّب

InkJet

(چاپگر) جوهرافشان

inline

درون‌برنامه‌ای

Inode

گره اطلاعاتی

Input

درونداد

Input/output

ورودی/خروجی

inquiry

پرس‌وجو

insensitive version

نسخه غیر حساس

INSERT

(کلید) درج

insertion

درج

Insertion point

نقطه درج

inspector

بازرس

Install

نصب

installation

نصب

instruction

دستورالعمل

instruction pointer

اشاره گر دستور

integer

عددِ صحیح

integral

انتگرال

integrated

مجتمع

integration

مجتمع‌سازی

intelligent

هوشمند

Interaction

اندرکنش

interactive

تعاملی

Intercept

افتراق

Interchange File Format

قالب پرونده تبادل پذیر

Interface

واسط

interleaved

جای داده

internal

درونی

Internal bug

اشکال درونی

Internal error

خطای درونی

International

بین المللی

Internet

اینترنت

interpolation

درون‌یابی

interpreter

مفسر

Interrupt

وقفه

Intersect

اشتراک

Interval

فاصله

intrusion

نفوذ

Intuitive

شهودی

Invalid

نامعتبر

Invert

وارونه

Invert Selection

گزینش وارونه

inverter

وارونگر

Invisible

نامرئی

invoke

احضار کردن

IP Address

نشانی اینترنتی

item

فقره

iteration

تکرار

jam

داغان کردن

Jaz Drive

گرداننده جاز

jiffy

جیفی

jitter

لرزش

Job

کار

join

پیوند

joystick

اهرمِ کنترل

junction

پیوندگاه

junk

خرت و پرت

justification

ترازبندی

Justify

هم تراز کردن

Keep Alive

زنده نگاهداری

kerberos

کربروس

Kernel

هسته

Key

کلید

Keyboard

صفحه‌کلید

Keyword

کلیدواژه

Kill

کشتن

Kill app

کشتن کاربرد

Kilobyte

کیلو بایت

Label

برچسب

lag

تأخیر

Lambda

لاندا

LAN

شبکه داخلی

Landscape

منظره

Language

زبان

Laptop

(رایانه) کیفی

launch

راه انداختن

launch bar

میله راه انداز

launch icon

شمایل راه اندازی

Launcher

راه انداز

Layer

لایه

Layout

طرح بندی

leaf

برگ

ledger

معین

Legal

مجاز

Length

طول

Letter

حرف

level

سطح

lexical

واژه‌گانی

Library

کتابخانه

License agreement

توافق نامه مجوز

limit

حد

Line

خط

line arguments

نشانوندهای خط

linear

خطی

linear transfer

انتقال خطی

Link

پیوند

linker

پیوند ده

Linux

لینوکس

list

فهرست

List Box

جعبه فهرست

listing

فهرست نویسی

literal

نویسه‌ی لفظی

load

بار کردن

Load-on-Demand

بر اساس نیاز بار کردن

loader

بارکننده

Local

محلی

local host

میزبان محلی

locale

محلی

locality

محلی

locate

محل‌یابی

Location

محل

Lock

قفل

Log

ثبت کردن

log file

پرونده ثبت

Logging

ثبت

logic

منطق

Logical

منطقی

Login

ورود

Logout

خروج

Lookup

مراجعه

Loop

حلقه

low-level

سطحِ پایین

lower-case

پایینی

machine

ماشین

Macro

کلان‌دستور

magnetic

مغناطیسی

Mail

نامه

Mail Client

کارخواه نامه

Mail server

کارساز نامه

mail spool

اسپول نامه

Mail to

نامه (دادن) به

Mailbox

نامه‌دان

Main body

بدنه اصلی

mainframe

بزرگ (رایانه)

maintenance

نگهداشت

Man page

صفحه راهنما

management

مدیریت

Manager

مدیر

manipulation

دست‌کاری

Manual

راهنما

Manual page

صفحه راهنما

mapping

نگاشت

margin

حاشیه

Mark

نشان

marker

نشانگر

mask

نقاب

masking

نقاب‌گذاری

master

اصلی

match

تطبیق

matching

تطابق

mathematical

ریاضی

matrix

ماتریس

maximal

بیشین

maximize

بیشینه ساختن

maximum

بیشینه

maze

هزارتوی

mean

میانگین

measurement

اندازه‌گیری

mechanism

سازوکار

media

رسانه

media type

نوع رسانه

Median

میانه

medium

رسانه

Meeting

تجمع

mega

مگا

megabyte

مگابایت

Memory

حافظه

memory management

مدیریتِ حافظه

Menu

گزینگان

Menubar

میله گزینگان

Merge

ادغام

Message

پیام

Metadata

فرا داده

Metafile

فرا پرونده

method

روش

micro

ریز

milestone

مقطعِ مهم

mime

مایم

mime-type

نوع مایم

mini icons

خرد شمایل

minimal

کمین

Minimize

کمینه ساختن

minimum

کمینه

minix

مینیکس

minor faults

عیب کوچک

mirror

آینه ای

mixer device

دستگاه مخلوط کن

mnemonic

یادیار

mod

به‌پیمانه

modal

وجهی

Modal (value)

مقدار وجهی

Mode

حالت

Model

مدل

Modem

مودم

modification

اصلاح

Modifier

تغییر دهنده

Modify

تغییر

modular

پیمانه‌ای

Module

پیمانه

Monitor

نمایشگر، پایشگر

Monitoring

پایشگری

monochrome

تک‌رنگ

Mount

سوار کردن

Mouse

موشی

Mouse Cursor

مکان نمای موشی

Move

حرکت

MTU

یاب(یکای ارسال بیشینه)

multi-purpose

چندمنظوره

multi-user

چندکاربره

multichannel

چندمجرایی

multikey

چندکلیدی

multimedia

چندرسانه‌ای

name

نام

naming

نام‌گذاری

NAND

ناوَ

natural

طبیعی

Navigate

ناویدن

Navigation

ناوش

navigator

ناوشگر

negative

منفی

Negative Binomial

دو جمله‌ای منفی

Netmask

نقاب شبکه

Netscape

نت سکیپ

Network

شبکه

networking

استفاده از شبکه

News Site

پایگاه اخبار

nickname

لقب

nil

پوچ

node

گره

noise

نوفه

noisy

نوفه آلود

nominal

اسمی

non-numeric

غیرعددی

nOR

نایا

normal

عادی

Normal distribution

توزیع نرمال

normalization

هنجارسازی

nOT

نا

notation

نشان‌گذاری

Notebook

(رایانه) کتابی

Notice

اخطار

Notification

اخطار

null

پوچ

Number Converter

مبدل عدد

Number Theory

نظریه اعداد

Numbered List

فهرست شمارشی

numeral

رقم

Numeric

عددی

numerical

عددی

NumLock

(کلید) قفل اعداد

object

شئ

Object code

برنامه‌ی مقصود

object type

نوع شئ

oblique

مورب

Obsolete

منسوخ

occurrence

رخداد

octal

هشت هشتی

odd

فرد

off

خاموش

نظرات مطلب

هيچ نظري هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

طبقه بندي موضوعي

تصاوير منتخب

پيوندها

شبکه هاي اجتماعي