کار با دستور while اینگونه است:

while(شرط)
{
مجموعه دستورات;
}

در جلوی while باید شرط مورد نظرمان را بنویسیم. فرق این دستور با دستور if این است که دستور if شرط را بررسی می کند و اگر شرط درست بود مجموعه دستورات را یک بار اجرا می کند. ولی دستور while پس از بررسی کردن شرط و درست بودن آن دستورات را تا وقتی که شرط درست است اجرا می کند. یعنی: